top of page
1/5
به بریجز اکادمی ها خوش آمدید

در پنج سال گزشته این اولین بار است که من به مکتب رفته ام.

"ذکیه، متعلم افغان"

داستان ذکیه بسیار غیر معمول نیست.

تقریباً 30.000 تن افغان در شار بزرگ درهند زندگی میکنند. شش هزارتن ایشان واجد شرایط شمولیت در مکتب هستند. برای رفع این نیاز، بریجزاکادمی یک مکتب به اساس معیار  GED  ایجاد کرده است تا افغانهایی که در هند زندگی میکنند درآن شامل شوند. علاوه بر کسب تعلیم دانشجویان در قسمت شخصیت سازی و <<رهبری خادمانه>>  آموزش میبینند.

بگیرید با ما تماس

B-26, Lajpat Nagar 1 

New Delhi, 110024

 

 8:00 am - 3:00 pm         :وقت  

 

 +91 9560628699       :موبایل 

 

contact@bridgesacademy.online

bottom of page