top of page

زندگی شاگرد

boys laughing.jpg
فراتر از سنف درسی

 

تلاش های ما جهت تغییر در فرد فراتر از صنف درسی میباشد.ما به دنبال این هستیم که دانش آموزان را به چالش بکشیم تا عمیق تر و با انتقاد بشتری فکر کنند.

اوقات درسی مکتب ما از ۸:۳۰ صبح الی ۲ بعد از ظهر میباشد.این زمان زیادی را برای فعالیت های خارج از برنامه و انجام مسولیت های خانواده فراهم میکند.  کارمندان ما به دانشجویان بسیار متعهد هستند. بعض شان حتی وقت شخصی خود را با شگردان سپری نموده با آنها ورزش میکنند ویا به خانه خود ایشانرا  دعوت میکنند تا از هر را ممکن شگردان ما رشد نمایند. توجه مکتب فراتر از تدریس بلای تمام ابعاد زندگی یک فرد است تا به شگردان کمک همه جانبه صورت گیرد و ایشان با خانواده های خود آینده روشنتری داشته باشند.

Soccer group 3.jpg
هنرهای بصری/دیدنی

 

دانش آموزانی که علاقه به هنر دارند می توانند در مقاطع ورودی یا پیشرفته به صنوف هنرهای ما بپیوندند. هنرمند حرفه ای داوطلب ما به طور منظم می آید و دانش آموزان را به مکانها یی میبرد که هرگز آنر ممکن نمیدانستند.

art 5.jpg
boys group.jpg
آموزش رهبری

 

دانشجویان می توانند در آموزش رهبری ما شرکت کنند. به اثر اهدای سخاونتمندانه یک تمویل کننده، کارکنان و دانشجویان برای چند روز به خارج از شهر سفر مینمایند و آموزش میبینند. آنها مورد رهبری و نحوه پیوند  آن در فرهنگ مکتب یاد میگیرند.

BA Exhibition Day 9.2018 (12).jpg

شاگردان پروژه  های علمی خود را به کارمندان و رهبری ارائه  میدهند.

Science Exhibition

دروس کنفرانس های رهبری در فرهنگ مکتب دیده می شود. بعضی از دانش آموزان در اثر این آموزاش به نقش های رهبری رسیدند.  یکی  اهداف این آموزش ها ایجاد فضای وحدت و برابر-باوجود تفاوت سی و صنفی- است که روحیه یک اجتماع را در میان همه شاگردان مکتب تقویت نماید.

گفتگوها کلاس

 

 

 

discussion with action.jpg
bottom of page