کلاسهای  انگلیسی 

در حال حاضر ما در صنوف زبان انگلیسی برای والدین شاگردان نیز ارایه مینماییم.  لطفا  برای دریافت معلومات راجع به تقسیم اوقات صنوف به دفتر مکتب مر اجعه نمایید.  هر فرد بعد از امتحان سویه به صنف مناسب فرستاده میشود.

refugee-esl.jpg